Polaroids. 2017. 
Jan 2018. Polaroid. 3.5" x 4.25"
Back to Top